dále jen Školící středisko

Školící středisko WooPress vypisuje kurzy, školení, semináře, workshopy a konzultace. Kurzy, školení, semináře vypisuje krátkodobé – jednodenní až třídenní a dlouhodobé – semestrální – tříměsíční až šesti-měsíční. Workshopy a konzultace jednohodinové až celodenní.

Objednávka – kurzu, školení, semináře, workshopu, konzultace

Přihlášky na kurzu, školení, semináře, workshop nebo konzultace pořádané naší firmou přijímáme od objednavatele písemně, a to buď e-mailem, elektronickou přihláškou na našich webových stránkách – přihláška umístěna u každého kurzu, u kterého je stanoven termín konání.Tyto přihlášky považujeme za závazné, nezaplacení kurzu není považováno za řádné zrušení kurzu!. V případě naplnění kurzu je zájemce o kurz včas informován a je mu nabídnut nejbližší možný termín stejného nebo podobné kurzu (je-li termín na takový kurz již vypsán nebo znám).

Vyplněním a odesláním závazné objednávky/přihlášky vyjadřujete školícímu středisku EduBox souhlas s poskytnutím osobních údajů ke zpracování (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.

Úhrada kurzu – kurzu, školení, semináře, workshopu, konzultace

Na základě přihlášky – objednávky, kterou obdržíme, potvrzujeme její přijetí (standardně obratem, avšak nejpozději do několika pracovních dnů). Současně s potvrzením zasíláme výzvu k úhradě pro úhradu kurzu. Další možností platby může být platba v hotovosti popř. fakturou po absolvování kurzu. Platící je povinen dbát na správné a úplné uvedení fakturačních údajů v přihlášce a následné správné uvedení variabilního symbolu při platbě. Daňový doklad – Fakturu obdržíte po úhradě platby, a to buď e-mailem nebo poštou.U krátkodobých kurzů přihlášený uhradí celou částku kurzovného před započetím kurzu dle data splatnosti.

U dlouhodobých kurzů, které jsou na splátky, zaplatí přihlášený objednavatel první splátku kurzovného před započetím kurzu dle data splatnosti a zbytek doplatí v průběhu dalších pěti měsíců po první splátce. Takto objednavatel uhradí plnou cenu kurzu v sedmi měsíčních splátkách,   Tento závazek objednavatel potvrdí souhlasem s těmito obchodními podmínkami.

Což objednavatel potvrdí souhlasem s těmito obchodními podmínkami, které jsou součástí objednávky a bez kterého nelze objednávku elektronicky odeslat.

Stornování – zrušení – kurzu, školení, semináře, workshopu, konzultace

V případě, že kurz objednavatel stornuje před zaplacením kurzovného na náš účet, neplatí přihlášený objednavatel nic. Po zaplacení ceny kurzu na náš účet považujeme objednávku za uzavřenou a potvrzenou objednavatelem, účtujeme celkovou cenu kurzu bez ohledu na to zda kurz objednavatel absolvuje. V případě potřeby může objednavatel vyslat náhradníka. Po dohodě lze objednavateli nabídnout náhradní termín či výběr jiného kurzu (bez nároku na další plnění dodavatelem kurzu). Pokud přihlášený objednavatel nebo jeho náhradník se na kurz nedostaví, účtujeme plnou cenu kurzu. Pokud obdržíme přihlášku a kurzovné není dle splatnosti na výzvě k úhradě uhrazeno a přihlášený objednavatel kurz řádně nestornuje, ani se nedostaví, je přihlášený objednavatel povinen kurzovné uhradit v plné výši. Což objednavatel potvrdí souhlasem s těmito obchodními podmínkami, které jsou součástí objednávky a bez kterého nelze objednávku elektronicky odeslat.

Organizační informace a případné změny

V přihlášce každého kurzu je uvedeno místo konání kurzu, termín a čas. Prezence přihlášených účastníků kurzu je nejpozději  5 minut před zahájením kurzu. V Praze se kurzy konají v našich učebnách na uvedených v propozicích daného kurzu,   místo je též uvedeno u přihlášek nebo na pozvánkách. Školící středisko si vyhrazuje právo na změnu místa konání kurzu, změnu termínu či lektora, popř. úplné zrušení kurzu. Školící středisko si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovaný kurz, pokud se ani 3 pracovní dny před začátkem kurzu závazně nepřihlásili více než 3 uchazeči. V tomto případě bude s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání. V případě úplného zrušení kurzu ze strany pořadatele, je pořadatel povinen vrátit kurzovné v plné výši. O změnách v rámci organizace kurzu jsou přihlášení informováni e-mailem, telefonicky či pomocí sms. Pokud přihlášeným nebudou vyhovovat změny v organizaci, pořadatel kurzu se s přihlášeným dohodne na dalším postupu (tedy vyhledání vhodného řešení) či na případném zrušení přihlášky.

U semestrálních kurzů  poskytne ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO přihlášenému objednavateli 28 lekcí po třech hodinách dle harmonogramu v nabídce kurzu a to v období šesti až osmi měsíců dle dohodnutého harmonogramu (vhledem k případným výpadkům, např nemoc, svátky apod.). ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO  si vyhrazuje přeložit některé termíny lekcí z důvodu absence lektora, technických závad, svátků a dalších nepředvidatelných situací. Rozhodující je závazek poskytnutí 28 lekcí, po třech hodinách hodinách s daným obsahem.

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 1. 2015